Wat u van Qualiora Groep wilt weten

Over Qualiora Groep


Bezoekadres:
Freddy van Riemsdijkweg 20
5657 EE Eindhoven

Postadres:
Postbus 40
5580 AA Waalre

Openingstijden:
Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur

Aansluitnummers:

 • Handelsregisternummer 17203722
 • AFM vergunningnummer 12016626
 • Klachteninstituut Kifid 300.012172

Qualiora Groep is lid van de OvFD (Organisatie van Financiële Dienstverleners). De OvFD is de belangenbehartiger van de grote financiële dienstverleners met centrale organisaties en/of serviceproviders. De OvFD acteert namens haar leden actief op diverse onderwerpen in de Tweede Kamer, bij de toezichthouder AFM en andere brancheverenigingen.

Klik hier voor meer informatie over OvFD.

Dienstverlening Tussenpersonen

Financieel advieskantoren verspreid over het hele land zijn bij Qualiora Groep aangesloten. Voor een groeiend aantal van hen verzorgen wij de volledige backoffice werkzaamheden. Wij dragen dan zorg voor het gehele administratieve traject zoals acceptatie, schadebehandeling en incasso onder eigen label van dit intermediair.

Qualiora Groep

 • beschikt over de benodigde expertise
 • beschikt over vakkundige adviescoaches en dossierbehandelaars die met je meedenken
 • stelt je in staat om te werken met alle relevante verzekeraars en geldverstrekkers
 • werkt snel en efficiënt en stelt geavanceerde en efficiënt automatisering beschikbaar
 • biedt afspraken met potentiële relaties waar je als adviseur het verschil kunt maken
 • is goedkoper dan alles zelf doen en zelf het wiel uitvinden

Qualiora Groep wil er voor zorgen dat onze deelnemers tijd en kosten besparen.

De binnendienstwerkzaamheden kosten veel tijd en geld en dat verhindert vaak de (mogelijkheid tot) groei en uitbreiding. Wij zorgen er voor dat onafhankelijke intermediairs de ruimte krijgen om te groeien en om hun positie in markt te versterken, omdat wij vinden dat financieel advies een fundamentele dienst is in deze samenleving. Kortom, ons doel is om het financieel intermediair efficiëntie te bieden, met het oog op de toekomst.

Het aanbieden en leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De klant staat centraal; zonder u geen missie
 • Het streven om te excelleren; onze dienstverlening continu naar een hoger niveau te brengen
 • Een zo optimaal mogelijk geautomatiseerde administratieve verwerking; de kans op omissies in het proces wordt hierdoor tot een minimum beperkt
 • Innovatie en implementatie hiervan in het bedrijfsproces; hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een correcte een snelle verwerking
 • Op onze dienstverlening is de Wet financieel toezicht en andere relevante wet- en regelgeving van toepassing.

Qualiora Groep staat voor professionaliteit, persoonlijke omgang en gericht handelen.

Professionaliteit

Wij zijn erg gedreven op professionaliteit binnen ons bedrijf. De aanwezigheid van kennis over de producten die wij behandelen behoort dan ook altijd aanwezig te zijn. Bovendien zijn wij er graag als eerste bij, wanneer het gaat om bijscholing. Up-to-date blijven is een must bij Qualiora Groep. Tevens geeft het een professioneel uiterlijk aan de deelnemer zelf. Klanten appreciëren het als een intermediair zorgt voor een goede service. Het hebben van een backoffice en serviceprovider laat zien dat de service die de klant wordt beloofd, niet in het gedrang komt door de drukte van primaire werkzaamheden van het intermediair.

Persoonlijke omgang

Persoonlijke omgang maakt deel uit van een goede service. De klanten moeten het gevoel krijgen dat ze een naam zijn, en geen (dossier)nummer. Achter elke schadebehandeling, vraag en elk verzoek zit een gezicht. Bij Qualiora Groep herinneren wij elkaar hier dagelijks aan. Daarom proberen wij onze taken zo goed, respectievelijk snel, uit te voeren. Eerlijkheid en transparantie is voor ons heel belangrijk. Dit geldt uiteraard ook voor het contact met onze deelnemers. Een goede communicatie is onmisbaar binnen deze branche.

Gericht handelen

Om snel en goed te handelen is het belangrijk dat er gericht gehandeld wordt. Elk probleem heeft een oplossing en naar die oplossing gaan wij op zoek. Met onze kennis en innovatie bieden wij de zekerheid van juist handelen, waarbij de belangen van de klant voorop staan.

Het beleid van ons bedrijf is erop gericht om te komen tot een lange en bestendige relatie met onze klanten. Dit kan uitsluitend worden gerealiseerd als de belangen van onze relaties zo optimaal mogelijk worden behartigd. Wij hebben een zodanig (belonings-)beleid opgesteld dat deze belangen worden gewaarborgd.

Klachten dien je in eerste instantie te melden bij je tussenpersoon. Als je klachten hebt over onze werkzaamheden, dan kun je deze indienen bij onze directie. Wij zullen je klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van je klacht inhoudelijk reageren.
Komen wij er samen niet uit dan kun je je klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat verzekeringsfraude hard moet worden aangepakt. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie uiteindelijk wordt. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie we zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn.

Voorkom misverstanden
Weet u bij het aanvragen van een verzekering niet goed wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact op met ons. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding of welke informatie u aan ons moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Zo zorgen we er samen voor dat misverstanden worden voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?
Wij zien fraude als “het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft”. De fraudeur geeft dan een foute voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een verzekering te kunnen sluiten of een (hogere) uitkering te krijgen dan waar hij recht op heeft.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
– Het niet eerlijk opgeven van informatie (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering);
– Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd;
– Het veranderen van bedragen op nota’s;
– Meer declareren dan de daadwerkelijke schade:
– Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal;
– Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
– Een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Fraudecontactpersoon
Bij een vermoeden van fraude treden wij in overleg met de verzekeraar. Dit overleg wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid van onze fraudecontactpersoon. Onze fraudecontactpersoon is gekwalificeerd als register coördinator fraudebeheersing en als zodanig ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing.
Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre).

Onderzoeksmethoden
Het achterhalen van de waarheid en hiermee het opsporen van, kan op verschillende manieren gebeuren.
Uiteraard houden wij en de verzekeraar ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Zo kan er bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden naar iemands gedragingen of kan er informatie verzameld worden die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering. Dit onderzoek kan ook door derden gebeuren die door ons of uw verzekeraar zijn ingeschakeld.
Daarbij kunnen ook persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van het RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.

Ook kan er informatie verzameld worden door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of interviewen van personen, ongevalsanalyse, notacontrole, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen. Ook wordt daarbij  gebruik gemaakt van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen, kan er  informatie uitgewisseld worden met andere verzekeringsmaatschappijen en wordt voorspellende software ingezet. Deze software maakt onderscheid tussen claims die direct worden goedgekeurd en claims die moeten worden onderzocht op eventuele fraude.

De meeste onderzoeken worden verricht door de verzekeraar of door externe onderzoeksbureaus. Met deze onderzoeksbureaus zijn afspraken gemaakt. Zij dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

Wat gebeurt er indien er sprake is van een vermoeden van fraude?
Zodra voldoende feiten verzameld zijn om te kunnen stellen dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen worden de betrokken personen hiervan op de hoogte gebracht. Dit kunnen we zelf of de verzekeraar doen, maar we kunnen ook een onderzoeksbureau vragen om dit doen. De betrokken persoon krijgt dan de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Hierna bepalen we of we maatregelen treffen.

Welke maatregelen worden genomen bij fraude?
Is er sprake van fraude? Dan nemen we maatregelen, zoals:

– De schade niet vergoeden;
– De gemaakte onderzoekskosten en de al uitbetaalde schadebedragen terugvorderen;
– Alle lopende schadeverzekeringsproducten en eventuele andere contracten opzeggen;
– In de toekomst geen contracten meer met de desbetreffende (rechts)persoon aangaan;
– Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in onze gebeurtenissenadministratie (deze administratie heeft een
interne werking).

Aanvullend op deze maatregelen kan uw verzekeraar de navolgende maatregelen nemen:

– Desbetreffende persoonsgegevens opnemen in het incidentenregister;
– Melden van deze persoonsgegevens aan de Stichting CIS*;
– Melden van de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
– Aangifte bij de politiie.

* Verzekeraars kennen ter voorkoming en bestrijding van fraude een Waarschuwingssysteem via Stichting CIS. Persoonsgegevens worden door aangesloten verzekeraars in dit systeem opgenomen en geraadpleegd. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.

Terugvorderen kosten
Voor de interne onderzoekskosten van de verzekeraar geldt een standaard schadevergoeding van €532,-. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kunnen ook overige ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over SODA kunt u vinden op www.so-da.nl.

Hoe wordt de fraudeur geïnformeerd?
De fraudeur wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de maatregelen die wij of de verzekeraar getroffen hebben.

Binnen onze organisatie bestaat de beloning van medewerkers voor het grootste gedeelte uit een vast en marktconform salaris. Afhankelijk van hun functie en functioneren kunnen medewerkers daarnaast ook een beperkte variabele beloning ontvangen van maximaal 20% van het vaste salaris, gebaseerd op tenminste 50% kwalitatieve en ten hoogste 50% kwantitatieve doelstellingen.

Voor de gehele organisatie geldt dat het klantbelang te allen tijde voorop staat. Onze organisatie ziet toe op integer en klantgericht handelen.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat de (financiële) belangen van de organisatie, haar medewerkers en eventueel van de van de bij onze organisatie aangesloten financieel advieskantoren prevaleren boven die van de klant.

Wij zijn van mening dat wij ook hiermee mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling, verder beperken en beheersen.

Een exemplaar van het volledige beloningsbeleid kunt u bij ons opvragen.